//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại : 0462.512.308 hotline : 0989.036.198

Tổng lượt truy cập
Truy cập trong ngày
Số người online
Truy vết web
XCMG  »  Xe lu  »  XD31

Th«ng sè kÜ thuËt xe lu rung 2 b¸nh s¾t model XD31 

 Mô tả

Thông số

Träng lượng lµm viÖc (kg)

3000

Träng t¶i tÜnh trªn tang trèng b¸nh trước (N/cm)

125

Träng t¶i tÜnh trªn tang trèng b¸nh sau(N/cm)

125

Ph¹m vi tèc ®é(km/h)

0-10

Kh¶ n¨ng leo dèc (%)

30

B¸n kÝnh gãc quay ngoµi nhá nhÊt (mm)

2800/4000

Kho¶ng c¸ch gÇm nhá nhÊt (mm)

320

Gãc chuyÓn hướng

±30°

Gãc l¾c

±10°

TÇn suÊt rung (Hz)

52

Biªn ®é rung lý thuyÕt (mm)

0.4

Lùc rung (kN)

27

§­êng kÝnh tang trèng (mm)

750

§é réng cña tang trèng (mm)

1200

§éng c¬

 

Model cña ®éng c¬

Deutz F2L1011F

C«ng suÊt lín nhÊt/ (kW)

2600 vòng/phút 22KW

Dµi (mm)

2733

Réng (mm)

1306

Cao (mm)

2900

Dung lượng thïng dÇu (L)

80

Dung lượng thïng nước (L)

150

Dung tÝch thïng dÇu thñy lùc

55

Th«ng sè kÜ thuËt xe lu rung 2 b¸nh s¾t model XD31 

 Mô tả

Thông số

Träng lượng lµm viÖc (kg)

3000

Träng t¶i tÜnh trªn tang trèng b¸nh trước (N/cm)

125

Träng t¶i tÜnh trªn tang trèng b¸nh sau(N/cm)

125

Ph¹m vi tèc ®é(km/h)

0-10

Kh¶ n¨ng leo dèc (%)

30

B¸n kÝnh gãc quay ngoµi nhá nhÊt (mm)

2800/4000

Kho¶ng c¸ch gÇm nhá nhÊt (mm)

320

Gãc chuyÓn hướng

±30°

Gãc l¾c

±10°

TÇn suÊt rung (Hz)

52

Biªn ®é rung lý thuyÕt (mm)

0.4

Lùc rung (kN)

27

§ êng kÝnh tang trèng (mm)

750

§é réng cña tang trèng (mm)

1200

§éng c¬

 

Model cña ®éng c¬

Deutz F2L1011F

C«ng suÊt lín nhÊt/ (kW)

2600 vòng/phút 22KW

Dµi (mm)

2733

Réng (mm)

1306

Cao (mm)

2900

Dung lượng thïng dÇu (L)

80

Dung lượng thïng nước (L)

150

Dung tÝch thïng dÇu thñy lùc

55