//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại : 0462.512.308 hotline : 0989.036.198

Tổng lượt truy cập
Truy cập trong ngày
Số người online
Truy vết web
XCMG  »  Xe lu  »  Xe lu bánh lốp  »  XP163

Hạng mục

Đơn vị

XP163

Träng luong lµm viÖc nhá nhÊt

kg

11100

Träng l­uong lµm viÖc lín nhÊt

kg

16000

Tèc ®é vËn hµnh

Km/h

 

Tèc ®é I

 

4.2

Tèc ®é II

 

8.2

Tèc ®é III

 

17.4

 

 

 

Kh¶ n¨ng leo dèc

%

20

B¸n kÝnh quay vßng nhá nhÊt

mm

7230

Kho¶ng c¸ch gÇm nhá nhÊt

mm

250

§é réng v Öt ®Çm

mm

2055

§é dµi ®Çm lÆp

mm

30

¸p lùc lªn mÆt ®Êt

Kpa

160-340

B¸nh lèp

 

 

Quy c¸ch

 

9.00-20-12PR

Sè l­îng

4 b¸nh tr­íc 5 b¸nh sau    

§éng c¬

 

 

Model

 

YC4A125Z

KiÓu

T¨ng ¸p, Lµm l¹nh b»ng n­íc

C«ng suÊt ®Þnh møc

kW

92

Tèc ®é quay vßng ®Þnh møc

r/min

2200

KÝch th­íc bao ngoµi

 

 

Tæng chiÒu dµi

mm

4715

Tæng chiÒu réng

mm

2055

Tæng chiÒu cao

mm

3258

Dung tÝch thïng dÇu thñy lùc

L

60

Dung tÝch thïng dÇu diesel

L

130

Ap lùc tiÕp ®Êt

kPa

200-400

Hạng mục

Đơn vị

XP163

Träng luong lµm viÖc nhá nhÊt

kg

11100

Träng l uong lµm viÖc lín nhÊt

kg

16000

Tèc ®é vËn hµnh

Km/h

 

Tèc ®é I

 

4.2

Tèc ®é II

 

8.2

Tèc ®é III

 

17.4

 

 

 

Kh¶ n¨ng leo dèc

%

20

B¸n kÝnh quay vßng nhá nhÊt

mm

7230

Kho¶ng c¸ch gÇm nhá nhÊt

mm

250

§é réng v Öt ®Çm

mm

2055

§é dµi ®Çm lÆp

mm

30

¸p lùc lªn mÆt ®Êt

Kpa

160-340

B¸nh lèp

 

 

Quy c¸ch

 

9.00-20-12PR

Sè l îng

4 b¸nh tr íc 5 b¸nh sau    

§éng c¬

 

 

Model

 

YC4A125Z

KiÓu

T¨ng ¸p, Lµm l¹nh b»ng n íc

C«ng suÊt ®Þnh møc

kW

92

Tèc ®é quay vßng ®Þnh møc

r/min

2200

KÝch th íc bao ngoµi

 

 

Tæng chiÒu dµi

mm

4715

Tæng chiÒu réng

mm

2055

Tæng chiÒu cao

mm

3258

Dung tÝch thïng dÇu thñy lùc

L

60

Dung tÝch thïng dÇu diesel

L

130

Ap lùc tiÕp ®Êt

kPa

200-400