//

Ngôn ngữ :

XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat XCMG Viet Nam chuyen cung cap Cau banh lop, Phu tung lu rung, Phu tung xuc lat

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại : 0462.512.308 hotline : 0989.036.198

Tổng lượt truy cập
Truy cập trong ngày
Số người online
Truy vết web
XCMG  »  Xe lu  »  Xe lu tĩnh bánh sắt  »  3Y152J

TSKT cña xe lu tÜnh 3 b¸nh s¾t model 3y152J 

Stt

H¹ng môc

Th«ng sè kü thuËt

§¬n vÞ

1.       

Träng l­îng lµm viÖc nhá nhÊt

12000

kg

2.       

Träng l­îng lµm viÖc lín nhÊt

15000

kg

3.       

T¶i träng tÜnh lín nhÊt tang trèng sau

1029

N/cm

4.       

 

 

Tèc ®é di chuyÓn

 

Sè 1

3.08

Km/h

Sè 2

5.36

Km/h

Sè 3

12.01

Km/h

Tèc ®é sè lïi I

3.12

Km/h

Tèc ®é sè lïi II

5.43

Km/h

5.       

Kh¶ n¨ng leo dèc lý thuyÕt

%

20

6.       

B¸n kÝnh gãc quay nhá nhÊt

6000

mm

7.       

Kho¶ng c¸ch gÇm nhá nhÊt

488

mm

8.       

§é réng b¸nh l¨n

2120

mm

9.       

§é trïng khíp b¸nh r¨ng

100

mm

10.  

Model ®éng c¬

YC4D85Z-T20

 

11.  

KiÓu

Lµm m¸t b»ng n­íc

12.  

C«ng suÊt lín nhÊt

60 (2200r/min)

Kw

13.  

KÝch th­íc ngoµi

14.  

Tæng chiÒu dµi

6224

mm

15.  

Tæng chiÒu réng

2120

mm

16.  

Tæng chiÒu cao

3297

Mm

17.  

Dung tÝch thïng dÇu thñy lùc

70

L

18.  

Dung tÝch thïng dÇu diesel

130

L